PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 IM. JULIANA TUWIMA W RADOMIU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 IM. JULIANA TUWIMA W RADOMIU.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Kurnicka
 • E-mail: poczta@pp4.radom.pl
 • Telefon: 608344555

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 IM. JULIANA TUWIMA W RADOMIU
 • Adres: Radom, ul. Kilińskiego 20
 • E-mail: poczta@pp4.radom.pl
 • Telefon: 483623948

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK UL. KILIŃSKIEGO 20

 • Budynek składa się z 3 kondygnacji: parter oraz dwa piętra. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody lub wjechać windą. 
 • Z tyłu budynku znajduje się wejście z podjezdem dla osób niepełnosprawnych. 
 • W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Przedszkole posiada parking, który jest dostępny dla pracowników i rodziców.
 • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe.
 • Łazienki są dostsowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

BUDYNEK UL. KILIŃSKIEGO 23

 • Budynek składa się z 2 kondygnacji: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma schodołazu.
 • Przedszkole posiada parking, który jest dostępny dla pracowników i rodziców.
 • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe.
 • Łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Skip to content