MISJA PRZEDSZKOLA


Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwój jego talentów i zdolności.

Przedszkole uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

WIZJA PRZEDSZKOLA


 Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

 Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

 Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

 Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

 W przedszkolu kształci się tożsamość narodową i regionalną wychowanków, rozwija postawy patriotyczne oraz przybliża kultury europejskie.

 W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

 Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

 Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną.

Skip to content